Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van ZPC Watervlo, gevestigd te Burgemeester Middelweerdplaats 1a, 3454 HG De Meern, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40477720, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@zpcwatervlo.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Registratie van uw inschrijving / administratie 1. Voornaam Uitvoering van de lidmaatschaps-overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financi毛le administratie voor 7 jaar. 路 Ledenadministratie1-9,11-13
2. Achternaam 路 Bestuur1-9, 11-13
3. Adres 路 Commissieleden1-7, 10-14
4. Telefoonnummer 路 KNZB via sportlink/Splash1-3, 6-7, 11-13
5. E-mail adres 路 Drukker1-2-6-12
6. Geboortedatum
7. Geslacht
8. Bankgegevens
9. Betaalgegevens
10. Eventuele medische informatie indien relevant*
11. Tak van sport
12. Verenigings gerelateerde diploma鈥檚/certificaten/verklaringen*
13. Startnummer KNZB*
14. (kleding)Maat*
Versturen digitale berichten 路 Voornaam Informeren van leden Zolang als men aangemeld is. 路 Commissieleden
路 Achternaam
路 E-mailadres 路 Bestuur
路 Tak van sport
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren 路 Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies) Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. 路 Websitebeheerder
路 IP-gegevens
Ter benadering na be毛indiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een re眉nie of bijzondere gebeurtenis. 路 Voornaam Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. 路 Ledenadministratie
路 Achternaam
路 Adres
路 Telefoonnummer
路 E-mail adres

* indien van toepassing

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina鈥檚 van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina鈥檚 – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Beeldmateriaal

Het maken van foto鈥檚 en/of video-opnamen is verboden in ons verenigingsbad. De vereniging staat niet toe dat er langs de badrand beeldopnamen gemaakt worden, tenzij daar expliciet van te voren goedkeuring voor verleend is door het bestuur.

Het kan voorkomen dat beeldmateriaal op ons openbare websitegedeelte of de openbare Facebookpagina van ZPC Watervlo geplaatst wordt. Indien de betreffende persoon (in het geval van minderjarigen, een ouder of voogd) hier ernstige bezwaren tegen hebben, kan dit op verzoek verwijderd worden, of onherkenbaar worden gemaakt.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:聽聽聽聽聽聽聽 secretaris ZPC Watervlo
E-mail:聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽privacy@zpcwatervlo.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.