Huishoudelijk reglement
1 Artikel 1, Algemene bepalingen

1. De vereniging genaamd ZPC Watervlo, hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht en is gevestigd te Burgemeester Middelweerdplaats 1a, 3454 HG De Meern.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze (laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw) zijn vastgesteld bij besluit van de bijzondere ledenvergadering gehouden op 28 maart 2013.
3. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
4. De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Midden Nederland onder nummer 40477720.
5. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond, hierna te noemen KNZB.

2 Artikel 2, Beleid
ZPC Watervlo hanteert een 10-punten beleid

1. Watervlo is een “breedte” vereniging, die toegankelijk is voor iedere enthousiaste sporter. Dit betekent dat we als vereniging de basis leggen vanuit het elementair zwemonderwijs, met als doel doorstroming naar de zwemsport.
2. Watervlo streeft naar een harmonieuze opbouw van de wedstrijdsport. Hierbij waarborgen we dat de niveaus op elkaar aan blijven sluiten.
3. Watervlo is geen werkgever of bedrijf.
4. Watervlo heeft geen winstoogmerk, de vereniging wordt kostendekkend geëxploiteerd.
5. Watervlo wordt gedragen en ondersteund door vrijwilligers. Hieronder wordt verstaan iedereen die een bijdrage levert aan onze vereniging.
6. Voor vrijwillige inspanningen kan een vergoeding worden geboden binnen het wettelijk kader vrijwilligersvergoeding. Dit echter alleen na overleg met en goedkeuring van het Dagelijks Bestuur.
7. Voor doorstroom van talenten naar topsport wordt gestreefd naar een uitwisselingsprogramma met naburige topsport verenigingen voor wat betreft Wedstrijdzwemmen en Waterpolo.
8. Watervlo zet Elementair Zwemmen tweeledig in, enerzijds als wijkfunctie voor goed zwemonderwijs en anderzijds als doorstroom naar zwemvaardigheden en/of zwemsport. 9. Watervlo heeft haar doelgroep binnen Leidsche Rijn.
10. Evenementen georganiseerd door of vanuit Watervlo zijn voor de hele vereniging. Wel kan onderscheid gemaakt worden naar leeftijdscategorieën.

Artikel 3, Bestuur
3.1 Algemeen Bestuur

1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste drie leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
a. de algemene leiding van zaken;
b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per twee maanden volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald)
leden van het bestuur dit wensen.
4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.
Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

3.2 Dagelijks Bestuur

1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
2. Taken van de voorzitter:
a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
b. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
3. Taken van de secretaris:
a. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals
de ingekomen stukken te bewaren.
b. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van
verenigingswege zijn toevertrouwd;
c. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
d. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en
reglementen met ondersteuning van de Digi commissie;
e. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle
leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen met ondersteuning van de Digi
commissie.
ZPC Watervlo – Huishoudelijk Reglement, versie 5, 2017 Pagina: 3 van 13
4. Taken van de penningmeester:
a. beheert de gelden van de vereniging;
b. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg
voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven met
behulp van de leden administratie;
c. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
d. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
e. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt
daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het
afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

3.3 Commissies

1. Een commissie bestaat uit leden vanuit de betreffende sport/activiteit.
2. Vanuit elke commissie dient de voorzitter van de commissie als afgevaardigde zitting te hebben in het algemeen bestuur.
3. Bij tussentijdse vacatures in commissies doen de overige leden van dat bestuur c.q. die commissie een voorstel voor vervanging aan het verenigingsbestuur. Bij tussentijdse vacature in het verenigingsbestuur zal hiervan melding worden gemaakt op de website.
4. Ontbinding van een commissie. Wordt een commissie ontbonden, dan levert de secretaris van die commissie alle tot de commissie behorende bescheiden binnen veertien dagen, behoorlijk in orde, in bij de secretaris van de vereniging.
5. Commissies ZPC Watervlo (in willekeurige volgorde):
a. Commissie Elementair Zwemmen
b. Waterpolocommissie
c. Commissie Wedstrijdzwemmen
d. Clubhuiscommissie
e. Digi commissie & communicatie
f. Watervlo Activiteiten Commissie
6. De commissies zijn bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de
vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNZB toestemming is verleend.

4 Artikel 4, Leden
4.1 Het lidmaatschap

1. Zij die kennis willen maken met de sport en nog geen lid zijn, kunnen gedurende 3 maal kosteloos aan een training deelnemen om op deze wijze kennis te maken met de vereniging.
2. De aanmelding als aspirant-lid geschiedt door invulling van het inschrijvingsformulier waarop minimaal de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer, bankrekeningnummer en machtiging automatische incasso. Voor jeugdleden dient het formulier ingevuld te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
3. Het opgegeven e-mailadres wordt door de vereniging als officieel e-mailadres gebruikt dat wil zeggen zowel voor mededelingen, uitnodigingen, facturatie als andere doeleinden. De verstrekte gegevens worden uitsluitend ten doel van verenigingsactiviteiten gebruikt.
4. De kosten voor de aanmelding van aspirant leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten worden na inlevering van het inschrijvingsformulier automatisch geïncasseerd.
5. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de voorzitter namens het bestuur op advies van de commissie. De voorzitter kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren; dan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
6. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNZB.
7. Heeft hij/zij binnen een door het bestuur vastgestelde termijn niet aan de verplichtingen voldaan dan vervalt het kandidaat lidmaatschap. Indien hij/zij van de diensten van de vereniging gebruik heeft gemaakt tijdens zijn kandidaat lidmaatschap, dan dient hij/zij zijn financiële verplichtingen na te komen. Restitutie van inschrijfgelden kan nimmer geschieden.

4.2 Rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen geregeld in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten:
1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te in te zien. Hiertoe zal het bestuur de meest actuele versie op de website van de vereniging plaatsen.
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden voor de discipline waar het lid zich voor heeft aangemeld en contributie heeft betaald.
3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de
ledenvergaderingen.
4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Dat kan per mail; secretaris@zpcwatervlo.nl. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van verandering van hun adres, emailadres en/of telefoonnummer.
7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, evenals van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, naast de voorschriften van de KNZB.
9. Indien een vrijwilliger voor het beoefenen van zijn functie de beschikbaarheid krijgt van hulpmiddelen van de vereniging; te denken valt aan sleutels, laptops of printers, dient voor ontvangst getekend te worden.

5 Artikel 5, Financieel
5.1 Contributie

1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een contributiejaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
4. De financiële bijdragen worden per automatische incasso geïnd. Indien automatische incasso niet mogelijk blijkt, is een door de ALV vast te stellen toeslag per te versturen factuur verschuldigd.
5. Wijzigingen in incasso wetgeving blijven leidend voor de vereniging. Impliciet wordt er vanuit gegaan dat ieder lid die een incasso heeft afgegeven akkoord gaat met eventuele wijzigingen in (SEPA) regelgeving.
o Vanwege de impact die een wijziging met zich mee neemt is de vereniging van mening
dat indien een lid oneens is met de nieuwe regelgeving dit zelf aan de ledenadministratie moet kenbaar maken.
o Aan leden wordt een wijziging in incasso regelgeving per email kenbaar gemaakt.
6. Indien automatische incasso niet mogelijk is, blijft het lid dan wel zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger verantwoordelijk voor betaling van verschuldigde bedragen.
7. De contributie dient door de vereniging tijdig te worden ontvangen. Wanneer leden in gebreke blijven te betalen, kan het bestuur besluiten het lid de toegang tot het bad te ontzeggen en het achterstallige bedrag langs (buiten-) gerechtelijke weg in te vorderen. Alle daaraan verbonden kosten komen voor rekening van het lid dat in gebreke is. De ontzegging van de toegang tot het bad wordt niet eerder teniet gedaan dan na betaling van het verschuldigde.

5.2 Startgelden wedstrijdzwemmen

Voor iedere wedstrijd moet er startgeld betaald worden. Het verschuldigde startgeld wordt vermeld in het overzicht van wedstrijden dat per ongeveer 3 maanden wordt opgesteld. Vanuit het overzicht kan het lid zien welke wedstrijden men zwemt en wat het bedrag is aan startgeld. Dit totale bedrag moet voor de vermelde datum zijn overgemaakt. Wanneer een lid gedurende de periode zonder reden afmeldt voor een wedstrijd, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. Bij de zwemmers waar nog een voorschot aanwezig is wordt dit eerst opgemaakt.

5.3 Cursussen en opleidingen

Voor het door een commissie vergoeden van de kosten van het volgen van cursussen en opleidingen is toestemming vereist van het bestuur. Afhankelijk van de hoogte van de studiekosten kan de volgende regeling worden overeengekomen met de cursist:
1. De cursist betaalt 50% van de totale studiekosten, de vereniging het overige gedeelte.
2. De vereniging betaalt alle studiekosten.
3. Na het behalen van het diploma betaalt de vereniging elk jaar 1/3 van de door de cursist betaalde studiekosten terug.
4. Bij vertrek binnen drie jaar na het behalen van het diploma kan het bestuur (een evenredig gedeelte van) de studiekosten terugvorderen.
5. Bij voortijdig beëindigen van de cursus/opleiding door de cursist kunnen de volledige studiekosten bij de cursist teruggevorderd worden, zulks ter beoordeling van het bestuur.
6. Alternatieve mogelijkheden kunnen in overleg met het bestuur worden vastgesteld.
ZPC Watervlo – Huishoudelijk Reglement, versie 5, 2017 Pagina: 6 van 13

5.4 Vergoedingen

Het bestuur is bevoegd aan de vrijwilligers de door hen, tijdens het functioneren voor de vereniging gemaakte noodzakelijke kosten te vergoeden als wordt voldaan aan de navolgende voorwaarden:
1. Het algemeen bestuur kan uitsluitend overgaan tot restitutie van gemaakte onkosten indien het algemeen bestuur vooraf toestemming heeft verleend voor het maken van die kosten.
2. Er dient gebruik te worden gemaakt van een declaratieformulier dat is opgesteld door het bestuur.
3. Na verkregen toestemming kunnen declaraties uitsluitend worden uitbetaald indien ze
vergezeld gaan van deugdelijke bonnen, rekeningen, kwitanties etc. Het risico op het
kwijtraken van stukken die dienen ter onderbouwing van de gemaakte kosten, ligt bij
declarant. Bedragen zonder nota’s worden niet vergoed.
4. Gerekend vanaf de dag dat de kosten gemaakt zijn, dienen declaraties binnen 3 maanden te zijn ingediend bij het bestuur.
5. Reiskosten worden vergoed op basis van kosten openbaar vervoer, tweede klas.
6. Kilometervergoedingen dienen te worden vermeden en in voorkomende gevallen besluit het bestuur vooraf of de kilometers voor vergoeding in aanmerking komen. Vergoeding vindt plaats binnen de wettelijke mogelijkheden. Kilometers gemaakt met een leaseauto worden nimmer vergoed.
7. Het bestuur stemt uitsluitend toe in vergoeding van telefoonkosten:
o indien gebeld is omwille van clubbelang en
o onder opgave van namen en gebelde nummers en
o aan hand van een gespecificeerde telefoonnota waaruit de nummers en de daarbij
behorende kosten blijken.
8. Kosten die samenhangen met declarant in privé waaronder in ieder geval – maar niet
uitsluitend – die voor gas, water, elektra, internet en kosten voor vastrecht voor telefoon, worden nimmer vergoed.
9. Declaraties kunnen uitsluitend worden uitbetaald indien ze door de declarant zijn
ondertekend en tevens getekend zijn voor akkoord door een bestuurslid uit het algemeen
bestuur.
10. Declaraties van leden uit het algemeen bestuur dienen door de declarant zelf te zijn ondertekend en tevens minimaal door één ander bestuurslid, niet de penningmeester, te worden meeondertekend voor akkoord.
11. Indien het bestuur twijfelt aan de juistheid van (de onderbouwing van) een declaratie is zij gerechtigd af te zien van vergoeding.
12. Bij het vermoeden van fraude doet het bestuur aangifte bij de politie.

5.5 Boetes

Binnen de vereniging onderscheiden we de volgende boetes:
1. Boetes opgelegd door de KNZB.
Boetes opgelegd door de KNZB aan individuele leden worden aan het lid persoonlijk
doorberekend. Indien de KNZB een boete oplegt aan een team wegens wangedrag of fraude,
dan kan de commissie besluiten deze boete individueel door te berekenen.
2. Boetes opgelegd door de vereniging
2.1 Opgelegd door Commissies.
Een commissie kan een boete opleggen aan een lid van de vereniging indien:
o Een lid zijn verplichtingen t.o.v. de vereniging niet nakomt. Hierbij kan met name
gedacht worden aan het zonder tijdige afmelding niet verschijnen als ingeroosterd
official bij een wedstrijd.
o Een lid herhaalde keren niet verschijnt op vastgestelde plaats en tijdstip voor
deelname aan een wedstrijd waar het lid voor is uitgenodigd.
2.2 Opgelegd door Bestuur.
Het bestuur kan een boete opleggen aan een lid van de vereniging indien:
o Een lid grove schade aan de belangen van ZPC Watervlo heeft toegebracht.
o Een lid zijn aangegane verplichtingen bij (financiële) acties niet nakomt.
o Boetes worden, met redenen omkleed, schriftelijk opgelegd door de penningmeester.
De schriftelijke oplegging wordt gedagtekend en mede ondertekend door de voorzitter
van de commissie of bestuur.

Artikel 6, Schorsingen

Schorsen van een lid van ZPC Watervlo kan geschieden door:
o KNZB
o De vereniging

6.1 Schorsingen opgelegd door de KNZB

Deze schorsingen vinden hun oorzaak in het overtreden van vastgelegde KNZB-regels en dienen door de vereniging te worden nagevolgd.

6.2 Schorsing door de vereniging

1. Wangedrag tijdens training,
2. Wangedrag tijdens wedstrijden,
3. Indien er sprake is van een veiligheidsrisico voor een lid, de zwemmers of trainers c.q. toezichthouders,
4. Toebrengen van schade aan de belangen van ZPC Watervlo
5. Ontstane achterstand in de financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging welke is ontstaan indien:
o Een lid zijn contributie meer dan 3 maanden na de vervaldatum nog niet heeft betaald
o Een lid of vrijwilliger betalingsachterstand heeft van meer dan 3 maanden inzake
financiële verplichtingen bij gevoerde acties
o Een lid of vrijwilliger een aan hem opgelegde boete na 3 maanden nog niet heeft
betaald.
5. Schorsingen kunnen worden opgelegd door:
o De commissie.
De commissie kan een lid schorsen op initiatief van:
o de trainer / coach
o commissie zelf
o anderen
Indien de commissie vindt dat een schorsing moet worden uitgesproken met een duur
langer dan 3 weken, dan dient de commissie dit verzoek in bij het bestuur. Alle
schorsingen door de commissie worden gemeld bij het bestuur.
o Het bestuur.
Het bestuur kan een lid schorsen op initiatief van:
o de commissie
o het bestuur zelf
o anderen
6. Het bestuur legt schorsingen op die maximaal 3 maanden mogen duren. Indien het bestuur vindt dat een schorsing langer dan 3 maanden moet duren, dan kan zij dit opleggen onder gelijktijdige aankondiging van voorstel tot royement.
7. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, wordt de onder lid 4.d van dit artikel bedoelde schorsing opgelegd voor onbepaalde tijd.
8. Een schorsing houdt automatisch ook in dat niet mag worden uitgekomen in wedstrijden voor de vereniging.
9. De schorsing wordt schriftelijk aan het lid of de vrijwilliger medegedeeld.
10. De schorsing wordt verder bekend gemaakt aan die personen die dat voor het goed
functioneren van de vereniging moeten weten.
11. Nadat de betalingsachterstand zoals vermeld onder 4 beëindigd, deelt de penningmeester binnen een week na betaling schriftelijk aan het lid of vrijwilliger mede dat de schorsing is opgeheven.
12. De penningmeester brengt gelijktijdig de onder het 10e lid van dit artikel bedoelde personen ook op de hoogte van het einde van de schorsing.

6.3 Procedures

1. Indien een schorsing of boete is opgelegd is er bezwaar mogelijk. Het bezwaar kan worden ingesteld bij:
o Het bestuur, indien een maatregel is opgelegd door een commissie.
o De burgerrechter, indien een maatregel is opgelegd door het bestuur.
2. Het bezwaar dient schriftelijk binnen een week na het opleggen van de maatregel te worden ingediend bij de commissie of bij het bestuur.
3. De uitspraak op het bezwaar is bindend, er is geen hoger beroep mogelijk.
4. Een maatregel opgelegd aan minderjarigen wordt ook bij de wettelijk vertegenwoordiger gemeld.
5. De uitspraak van de commissie of bestuur wordt door minstens 3 daartoe bevoegde leden genomen.
6. De commissie of bestuur kan beide partijen horen.

7 Artikel 7, Tuchtrecht en straffen

1. Tuchtrecht kan worden gesproken door de betreffende commissie over personen binnen het werkgebied van de betreffende commissie. De volgende regels dienen in acht genomen te worden:
o De commissie dient in vergadering bijeen te zijn om het gebeurde te bespreken
o De commissie dient het betreffende lid in gelegenheid te stellen te worden gehoord,
en bij een jeugdlid, diens wettelijke vertegenwoordiger
o Daarna kan de commissie oordeel vormen en de strafmaat bepalen.
2. Alvorens dit aan het lid mede te delen dient de beslissing schriftelijk aan de secretaris te worden meegedeeld. Het bestuur reageert binnen 3 werkdagen, waarna de commissie bevoegd is de straf uit te spreken. Beroep van het beschuldigde lid tegen de straf van de commissie kan bij het bestuur. De uitspraak van het bestuur is bindend. Tijdens de beroepstermijn wordt de straf opgeschort. Het bestuur beslist over beroepszaken na commissie en betreffend lid gehoord te hebben.
3. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
4. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNZB, dienen door de leden zelf te worden betaald.
5. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNZB wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

8.1 Gedrag bij de vereniging

Als vereniging voor jonge, oudere, recreatieve en prestatie gerichte sporters wil ZPC Watervlo op een eerlijke en respectvolle manier met elkaar omgaan. Zoals overal, zijn er ook in onze club normen en waarden, waar we ons aan willen houden en ook elkaar op moeten kunnen aanspreken.
De volgende normen gelden voor iedereen:
1. Respecteer de regels van je sport zoals genoemd volgens de regels van de KNZB
2. Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport
3. Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig
4. Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport
5. Respecteer officials zoals bijvoorbeeld scheidsrechters en tijdwaarnemers
6. Samen staan voor een faire sport
7. Alle leden dienen zich bij een accommodatie, daar waar zij zich op dat moment bevinden, zich ordelijk te gedragen en zich te houden aan de accommodatie regels ter plekke
8. Leden die zich wanordelijk gedragen kunnen door een bestuurslid het verblijf aldaar worden ontzegd

9 Artikel 9, Vertrouwenspersoon en klachtenregeling seksuele
intimidatie, agressie, geweld en discriminatie

1. Om redenen van continuïteit en kwaliteit is gekozen voor het gebruikmaken van de diensten van de KNZB op dit gebied (situatie januari 2013).
2. De KNZB en het NOC/NSF bieden ondersteuning in de vorm van
vertrouwenscontactpersonen met wie u contact op kunt nemen bij vragen of klachten over
seksuele intimidatie.
3. Leden die zijn geconfronteerd met seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie naar ras, geslacht of geaardheid biedt het bestuur de mogelijkheid om een klacht in te dienen.
4. Een klacht wordt bij voorkeur in overleg met een vertrouwenspersoon opgesteld en ingediend.
5. Hij of zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.
6. Er zijn vertrouwenspersonen voor beschuldigden. Zij zijn er voor mensen die daadwerkelijk van seksuele intimidatie worden beschuldigd. Maar bij hen kunnen ook mensen terecht die zich afvragen of ze misschien de grens van het toelaatbare overschrijden. Iedereen die behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek over dit onderwerp, of ondersteuning wil bij de behandeling van een klacht die tegen hem/haar is ingediend, kan gratis een beroep op hen doen.

10 Artikel 10, VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring afgegeven namens het Ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.
1. Het bestuur van ZPC Watervlo heeft besloten (september 2012) dat een VOG-verklaring
verplicht is voor:
a. – alle leden van het bestuur
b. – alle leden van een commissie ouder dan 18 jaar
c. – alle trainers en coaches ouder dan 18 jaar

11 Artikel 11, Badwaterbeschikbaarheid

1 Badwater verdeling naar de leden toe vindt primair plaats op basis van beschikbaar water in zwembad Fletiomare
2 Het streven bij het verdelen van trainings- en wedstrijdwater is op basis van het aantal leden dat lid is van het onderdeel wedstrijd- en/of waterpolo op de peildatum 1 juni.
a. Commissies hebben de taak om met oog voor belangen wedstrijdzwemmen en waterpolo tot een evenwichtige verdeling van badwater over de week en voor wedstrijden over de weekenden te komen.
3 Indien de behoefte aan badwater het aanbod overstijgt EN budgettair verantwoord, kan
besloten worden badwater op een alternatieve (externe) locatie aan te wenden.

12 Artikel 12, Gebouwen van de vereniging

1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren.
4. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid wordt dit gepubliceerd in de digitale agenda.

13 Artikel 13, Gedragen regels Clubhuis – Over alcohol in
sportkantines

1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in en rondom het clubhuis.
2. Met betrekking tot het schenken van alcohol, hanteren wij de wettelijk voorgeschreven leeftijd.
3. De clubhuis commissie is gerechtigd om ten behoeve van punt 2 in dit artikel,
controlemaatregelen te treffen.
4. Tevens wordt er geen alcohol geschonken aan:
o Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens het
uitoefenen van hun functie.
o Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
5. Indien gesignaleerd wordt dat de onder 2 gemelde personen alsnog alcohol nuttigen, kan de toegang tot het clubhuis voor een bepaalde verenigingsevenementen ontzegd worden door de voorzitter van de clubhuiscommissie.
6. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
7. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de barvrijwilliger uit het clubhuis verwijderd.
8. Het is niet toegestaan het clubhuis te gebruiken voor andere doeleinden dan
verenigingsgebruik. Voor extern of privé gebruik is toestemming nodig van de voorzitter van de clubhuiscommissie. Indien goedkeuring is verkregen zal een vergoeding in rekening gebracht worden voor het gebruik van het clubhuis alsmede de genuttigde drank en etenswaren.
9. Gebruik van het clubhuis ten behoeve van verenigingscommissie vergaderingen dient
genoteerd te worden in de digitale clubhuis agenda.

14 Artikel 14, Aansprakelijkheid van de leden

1. Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging
aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNZB kan het bestuur niet aansprakelijk worden gesteld.
3. Vrijwilligers zijn door de vereniging verzekerd bij zowel de KNZB als via de gemeente Utrecht.

15 Artikel 15, Spelregels voor gebruik email

1. Het gebruik van e-mailadressen van de leden van ZPC Watervlo mag uitsluitend na aantoonbare toestemming van het bestuur.
2. Commercieel gebruik van e-mailadressen van de vereniging is op welke wijze dan ook is niet toegestaan, hieronder valt ook het gebruik van e-mailadressen voor een goed doel of sponsoring.
3. In de berichten aan de leden moet zorgvuldigheid betracht worden, men spreekt immers namens de vereniging.
4. Discussies horen niet per email gevoerd te worden, dit zorgt meestal namelijk voor verharding van de standpunten.
5. Bij verzending van email aan de leden van ZPC Watervlo moet de privacy van de leden zoveel als mogelijk beschermd worden. Dit betekent onder andere dat geadresseerden in de regel BCC opgenomen moeten worden om te voorkomen dat e-mailgegevens ongewenst verspreid worden.
6. Als geadresseerde moet altijd secretaris@zpcwatervlo.nl gekozen worden om het bestuur een kopie van de boodschap te sturen.
7. Alle communicatie naar leden via e-mail dient uitsluitend vanaf een ZPC Watervlo e-mailadres verstuurd te worden.

16 Artikel 16, Communicatieprotocol

Indien de vereniging of haar organen iets te melden hebben of leden door de pers worden benaderd dan wordt als volgt gehandeld:
1. De commissie zoekt zelf contact met de pers, bijvoorbeeld als het gaat om wedstrijdverslagen etc. Dit kan gebeuren door één van de commissieleden met goedkeuring van de overige commissieleden. Het bestuur ontvangt een afschrift indien de perscontacten schriftelijk zijn (per e-mail).
2. Betreft het een bestuursaangelegenheid dan kan alleen het bestuur hierover de pers te woord staan en wel in volgorde: voorzitter, secretaris, penningmeester.
3. Worden leden door de pers benaderd dan dient dit contact altijd doorgestuurd te worden naar het dagelijks bestuur. Het bestuur kan dan oordelen of zij de zaak afhandelt of doorspeelt naar de contactpersonen c.q. voorzitters van één van de commissies.

17 Artikel 17, Digitale services

1. De verenigingswebsite bevat verenigingsnieuws, kopij van leden en mededelingen van het bestuur.
2. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. Clubbelang staat voorop.
3. Leden kunnen kopij indienen bij de webmaster(s) of via het secretariaat.
4. Indien de webmaster twijfelt of een artikel wel geschikt is voor de site overlegt deze daarover met het bestuur.
5. ZPC Watervlo mag publicaties welke schadelijk zijn voor de vereniging of haar leden van haar officiële communicatie kanalen aanpassen en/of verwijderen. De voor de publicatie verantwoordelijke persoon wordt, indien mogelijk, hier over ingelicht.
6. De camera, welke in het wedstrijdbad aanwezig is t.b.v. de Clubhuis TV, dient op een fysiek gescheiden communicatieplatform te functioneren. Dus onder geen enkele voorwaarde dient deze aan een ander netwerk of het internet gekoppeld te worden. Overtreding lijdt tot verwijdering van de camera door Zwembad Fletiomare.
7. De camera dient als live stream naar de Clubhuis TV. Er mogen geen opnames met deze camera gemaakt worden. Overtreding lijdt tot verwijdering van de camera door Zwembad Fletiomare.
8. Voor verdere regelgeving rondom het maken van foto en video opnames wordt gerefereerd naar het regelement van Zwembad Fletiomare. Daarin staat onder andere dat het niet is toegestaan in het zwembad, inclusief tribune te filmen of te fotograferen, zonder toestemming van de gefilmde personen of wettelijke vertegenwoordiging van minderjarigen.

18 Artikel 18, Toesturen van post aan leden

1. Vanuit oogpunt van kostenbesparing, papierverspilling en efficiëntie bepalen bestuur, kader en commissies hoe mededelingen aan de leden worden gedaan.
2. Als meer leden op hetzelfde adres wonen, zal in geval van drukwerk worden volstaan met één exemplaar voor het desbetreffende adres.
3. Zo mogelijk en indien het verenigingsbelang niet geschaad wordt, kan voor eventuele bijbehorende stukken worden verwezen naar de website alwaar die stukken te vinden zijn.

19 Artikel 19, Sponsoring

1. Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.
2. Het maken van afspraken is alleen toegestaan na voorafgaande, schriftelijke, toestemming
van het bestuur.

20 Artikel 20, Clubkleuren, kleding en verenigingslogo

1. De officiële kleuren van de vereniging zijn: geel en blauw.
2. Tijdens actieve deelname aan wedstrijden (te weten waterpolo of wedstrijdzwemmen) is men verplicht om zwemkleding te dragen in overeenstemming met de reglementen van de KNZB.
3. Tijdens deelname aan wedstrijden is men verplicht om clubkleding te dragen.
4. Tijdens deelname aan trainingen dient men fatsoenlijke zwemkleding te dragen.
5. Iedere zwemmer dient zijn eigen zwem en clubkleding aan te schaffen.
6. Bij T-shirts, poloshirts, tassen etc. geleverd door een sponsor, dient het officiële ZPC Watervlo-logo in een formaat van minimaal 10 bij 10 cm, zichtbaar te zijn, zulks echter binnen de regelgeving van de KNZB.
7. Kleding beschikbaar gesteld aan vrijwilligers voor het uitvoeren en herkenbaar zijn voor les, training of coaches doeleinden wordt in bruikleen toegekend. Na beëindiging van functie dient het kledingstuk aan de vereniging geretourneerd te worden.
21 Artikel 21, Wijziging van het huishoudelijk reglement
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering op de website gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering.
4. Indien deze meerderheid niet wordt gehaald, wordt de voorgestelde wijziging als vervallen beschouwd.

22 Artikel 22, Slotbepalingen

1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het publiceren van het regelement op de website waarin de tekst van het reglement is opgenomen c.q. de datum waarop het gepubliceerd is.
3. Voor regels van de verschillende commissie wordt verwezen naar de specifieke regels van de desbetreffende commissie.
4. In alle gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato

 

Namens het bestuur van de vereniging.

De voorzitter: De secretaris:

Zwem en Polo Club

ZPC Watervlo

ABC-lessen, zwemvaardigheid, wedstrijdzwemmen, waterpolo, trimzemmen en nog veel meer!